Brukervilkår for Leii AS sin digitale løsning

Brukervilkår for tilbydere i Leii AS

“Ved å registrere deg samtykker du til elektronisk kommunikasjon og godtar Brukervilkår for tilbydere i Leii AS”

Aksept av brukervilkår

Disse vilkårene, og betingelsene, for bruk av Leii AS (Leii) sin digitale løsning gjelder for Leii sin digitale løsning på www.leii.no og mobilapplikasjon (Plattformen). Den digitale løsningen tilhører Leii AS. Ved å bruke Leii sin Plattform godtar du «Brukervilkår for Leii AS sin digitale løsning», som følger av dette dokumentets vilkår og betingelser. Med «bruk» menes her registrering av deg som tilbyder i Leii enten som fysisk eller juridisk person.

Endringer av brukervilkårene kan av og til forekomme. Leii forbeholder seg retten til å endre, legge til eller fjerne deler av brukervilkårene. Det er ditt ansvar å holde deg oppdatert på endringer. Dersom du benytter Plattformen etter endring av brukervilkår er gjennomført anses din fortsatte bruk å være en aksept av de endringer som er gjennomført. Leii anbefaler deg derfor regelmessig å kontrollere om det har blitt gjort endringer i brukervilkårene.

Dersom du ikke godtar de til enhver tid gjeldende brukervilkår, skal du ikke bruke den digitale løsningen eller benytte deg av plattformen. Er du uenig i de til enhver tid gjeldende brukervilkår, men har registrert deg, må du uten opphold slette din brukerkonto. (Se Slette brukerkonto).

Brukervilkårene suppleres av Leii sin personvernerklæring (Personvernerklæring), og eventuelle særskilte avtaler du har inngått med Leii AS.

Om plattformen

Leii leverer en digital løsning for leveranse av ulike tjenester (Tjenesten). Plattformen legger til rette for at tilbyderen, eller den person som på lovlig vis representerer tilbyderen (heretter også referert til som “du”) som en uavhengig tilbyder av tjenester på en enkel, trygg og effektiv måte kan tilby dine tjenester til Leii sine kunder (brukere), der disse er lokalisert. Tjenesten leveres til kunden etter en reseller-modell hvor du som tilbyder er leverandør til Leii, og Leii er leverandør til kunden (Samlet referert til som Partene).

Brukervilkårene regulerer tilbyderens rettigheter og plikter som registrert bruker i Plattformen. Du bekrefter at du er den juridiske eller fysiske personen du utgir deg for å være og har fullmakt til å representere den juridiske eller fysiske person som står oppført som tilbyder.

Plattformen er under kontinuerlig utvikling og forbedring og vil kunne inneholde feil og mangler. Det er forventet at tilbyder bidrar til å forbedre plattformen ved å svare på regelmessige spørreundersøkelser fra oss.

Plattformen legger til rette for at ulike tilbydere med ulik kompetanse, erfaring og organisering, skal kunne utøve sitt virke så effektivt som mulig. Formålet med plattformen er å legge til rette for at kunder raskt og enkelt skal kunne finne tilbydere av den tjeneste de søker i en og samme digitale løsning.

Ansvarsbegrensninger

Alle tilbydere som registrerer seg i Plattformen er uavhengige tilbydere og må selv bære ansvar fullt ut for sin virksomhet og den tjeneste som tilbys til kunden. Alle tilbydere som registrerer seg i Plattformen må derfor selv bære alt ansvar knyttet til utøvelse av egen virksomhet. Leii AS skal holdes fullt ut skadefri for tilbyders utøvelse av egen virksomhet. (Se reklamasjon og klage)

Registreringsformer

Du som tilbyder kan registrere brukerkonto enten som en juridisk person (Selskap, stiftelse eller forening) eller som en fysisk person (Enkeltpersonforetak eller Frilanser på oppdrag). Tilbydere som er agenter, har ansatte eller representerer andre juridiske- eller fysiske personer kan opprette flere profiler under samme brukerkonto.

Leii samarbeider med Manymore.com AS (Brukervilkår for Manymore.com AS) for administrasjon og betaling fra Leii til tilbydere uten organisasjonsnummer. Tilbydere uten organisasjonsnummer er definert som «ikke-juridiske personer» eller som «fysiske personer». Tilbydere uten organisasjonsnummer som registrerer seg i Plattformen må derfor akseptere brukervilkårene til Manymore.com AS.

Registrere brukerkonto

For å registrere deg som tilbyder i plattformen må du:

 1. Være over 18 år og ha lov til å arbeide i Norge.
 2. Identifisere deg med følgende informasjon:
  E-postadresse og et norsk mobilnummer, og i tillegg for
  i. Fysisk privatperson: Norsk fødselsnummer eller D-nummer
  ii. Enkeltpersonforetak: Organisasjonsnummer
  iii. Juridisk enhet: Organisasjonsnummer
 3. Ha en norsk bankkonto for utbetaling av penger opptjent fra oppdrag gjennom plattformen.

Krav om fullstending brukerprofil

Du som tilbyder plikter å opprette, og til enhver tid vedlikeholde, og oppdatere din egen og dine ansattes/tilknyttede tilbyderes brukerprofiler. Tilsvarende plikter du som tilbyder å opprette, til enhver tid vedlikeholde og oppdatere en oversikt over den eller de tjenester du tilbyr, herunder eventuelt også tilleggstjenester. Under nærværende redegjørelse skal det også oppgis priser knyttet til hver tjeneste.

Tilbydere som tilbyr sine tjenester gjennom Leii skal ikke skaffe seg, eller forsøke å skaffe seg, en økonomisk fordel ved å referere til, markedsføre, eller på annen måte tilkjennegi, eventuelle ansettelsesforhold (herunder oppgi stilling) til eksisterende arbeidsgiver(e) som ikke klart er en del av tilbyders tjeneste. Dette gjelder både i form av skriftlig profilbeskrivelser, profilbilde, gjennom dialog med kunder/potensielle kunder.

Alle opplysninger som oppgis ved registrering av brukerkonto og profil(er), og senere ved oppdatering av Min Profil må være korrekte og fullstendige. Dersom det viser seg at opplysningene ikke er sannferdige, eller dersom opplysningene er svært mangelfulle, kan du bli nektet å bruke Plattformen.

Tilbyder plikter uoppfordret å informere Leii løpende om inntrådte hendelser som kan være relevante for å vurdere om tilbyderen tilfredsstiller brukervilkårene.

For å kunne levere tjenester til kunder via Plattformen må tilbyder ha godkjent(e) profil(er). Leii forbeholder seg retten til å gjennomføre kontroll av profil før denne publiseres og gjøres tilgjengelig for bestilling i Plattformen.

Krav til tilbyder og utføring av tjenesten

Tilbyder plikter å sørge for at alle personer som opptrer og jobber på vegne av tilbyderen må være kvalifisert til å yte tilbudt tjeneste etter alminnelig faglig og etisk god standard. Tilbyder plikter videre å utføre sine tjenester i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og regler. Brudd på faglig eller etisk alminnelig standard, eller brudd på gjeldende lover og regler kan føre til at Leii beslutter, uten forvarsel, å utestenge Tilbyder fra Plattformen. Tilbyder må kunne fremlegge legitimasjon på alle ansatte som har profil i Leiis plattform. Det er kun personer som er ansatt eller som er formelt tilknyttet tilbyderen i tilbyders foretak som kan brukes til å utføre tjenestene som bestilles gjennom plattformen.

Som tilbyder definerer du selv tjenesten du ønsker å tilby, samt din egen markedsverdi. Du oppgir selv ditt kompetansenivå innen den aktuelle kategorien. Leii vil at du skal gjøre rede for dine tjenester i Plattformen på en attraktiv og overbevisende måte, men du plikter å beskrive dine kvalifikasjoner og din erfaring så nøyaktig og sannferdig som mulig.

Reklamasjon og klage

Leii sin forpliktelse til å betale tilbyder kan falle helt eller delvis bort ved reklamasjon og/eller klage fra kunde. Dersom Leii påføres kostnader i forbindelse med en tvist med kunde, forbeholder Leii seg retten til å få dekket sine kostnader av tilbyder. (Se Ansvarsbegrensning og Ansvar)

Feil og mangler ved tjenesten

Dersom tjenesten leveres med feil eller mangler kan Leii sin forpliktelse til å betale tilbyder falle helt eller delvis bort. (Se Ansvarsbegrensning og Ansvar)

Krav til dokumentasjon

Tilbydere som er en juridisk person er forpliktet til å oppgi alle firmaets sertifiseringer og godkjenninger, det være seg momsregistrering, godkjenning av ansvarsrett, sentral godkjenning eller andre godkjenninger som kreves for at bedriften får utøve sitt virke.

AA registeret

Tilbyders ansatte skal være registrert i arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret).

Offentlig godkjenning

Tilbyder av tjenester med krav til offentlig godkjenning som for eksempel renholdstjenester skal ha alle godkjenninger og tillatelser som er nødvendige for å tilby tjenesten. Tilbyder må ha offentlig godkjenning fra Arbeidstilsynet i henhold til forskrift om godkjenning av renholdsvirksomheter (FOR-2012-05-08-408). For øvrig skal tilbyder overholde alle gjeldende lover og regler ved sin utøvelse av renholdstjenester i tilknytning til Leiis Plattform.

Utstyr og lokaler

For utførelse av tjeneste plikter tilbyder å sette seg inn i hvilke krav som gjelder tilknyttet hvilket utstyr, herunder verktøy og/eller lokaler, som er pålagt å ha etter aktuell lovgivning, andre bestemmelser eller alminnelig oppfattelse av hva som anses nødvendig innen den aktuelle bransjen. Det er tilbyders plikt å holde oversikt over pålagt og/eller nødvendig utstyr som kreves for å levere tjenesten som er beskrevet under tilbyders profil(er) i Plattformen.

Forventningsavklaring – Sjekkliste

Tilbyder plikter å informere kunden om forhold kunden selv må ordne og/eller anskaffe for at du som tilbyder skal kunne levere tjenesten som avtalt. Du som tilbyder plikter derfor å sikre at det utarbeides en sjekkliste hvor utstyr m.m som er påkrevd for at tjenesten skal kunne leveres i henhold til beskrivelse i profilen, men som du selv ikke kan stå for og/eller medbringe til kunden, skal oppføres. Sjekklisten skal komme tydelig fram i tilbyderens egen beskrivelse av tjenesten som er synlig for kunden under og etter bestilling av tjenesten. Kunden må akseptere tjenestens innhold, herunder sjekklisten, før avtalen om bestilling og levering av tjenesten inngås. Tilbyder er ansvarlig for at kundens sjekkliste er oppdatert og fullstendig, og inneholder alt kunden selv må ordne før du møter opp og leverer tjenesten.

Utlån av utstyr o.l, fra kunde til tilbyder eller fra tilbyder til kunde, som benyttes direkte eller indirekte i forbindelse med forberedelser, avvikling eller sluttføring av leveranse av tjeneste gjennom Leii, skjer på kundens og tilbyderens egen regning og risiko.

Tilgjengelighet

Kalenderen

Tilbyder plikter å holde sin kalender organisert og oppdatert til enhver tid. Tilbyder bestemmer helt og holdent selv hvor ofte og hvor mye hun/han skal være tilgjengelig for leveranser.

Du kan registrere tilgjengelighet i kalenderen på to forskjellige måter:

 1. Direkte bestilling (Kunden kan bestille direkte uten din aksept)
 2. Bestill på forespørsel (Kunden kan forespørre bestilling, du kan akseptere forespørselen)

Du er forpliktet til å være tilgjengelig for bestilling og leveranse på de tidspunktene som er registrert som ledig tid i kalenderen under Min Profil. Eventuelle endringer må oppdateres så raskt som mulig. Dersom du avviser oppdrag på tidspunkt der det har blitt oppgitt ledig tid, vil dette kunne medføre at din profil får lavere rangering i Plattformen. I ytterste konsekvens kan dette føre til utestengelse fra Plattformen.

Chat

Når du har mottatt bestilling i plattformen vil det åpnes en chat direkte med kunden. Det er din plikt å være tilgjengelig i chatten, slik at eventuelle usikkerheter og spørsmål mellom kunde og deg blir kommentert, oppklart og besvart så snart som mulig før leveranse av tjenesten.

Skatter og avgifter

Dersom du er avgiftspliktig (dvs. omsetning som overstiger gjeldende omsetningsgrense) skal du være registrert i merverdiavgiftsregisteret. Som tilbyder skal du følge alle rapporteringsforpliktelser relatert til skatt, merverdiavgift og eventuelt andre avgifter. Leii har rett til å rapportere din omsetning i Leii til skattemyndighetene, uavhengig av om vi er lovpålagt å gjøre dette eller ikke.

Personvern

Ved å registrere deg som tilbyder og opprette en brukerkonto bekrefter du at alle opplysningene er korrekte. Ved endringer skal du umiddelbart oppdatere brukerkontoen slik at opplysningene til enhver tid er korrekte. Det er ikke tillatt å registrere tilbyder med opplysninger som tilhører andre.

Du som tilbyder er ansvarlig for alle opplysningene som du laster opp i Plattformen. Tilsvarende er du som tilbyder behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger på vegne av dine ansatte og eventuelt andre personer du har registrert personopplysninger om. Opplysningene du laster opp i Leiis plattform vil bli behandlet i henhold til særskilt databehandleravtale mellom deg og Leii (Se Personvernerklæring).

Ved sletting av brukerkonto vil alle opplysninger slettes med mindre vi har en lovpålagt plikt til å oppbevare opplysningene (f.eks. etter bokføringsloven). Se vår Personvernerklæring for nærmere informasjon.

Bestilling og leveranse av tjenester

Det gis ingen garanti for mengde av oppdrag. Kundene velger selv å bestille tjenester etter eget ønske og behov. Du som tilbyder er fullt ut innforstått med at Leii ikke kan garantere at du mottar bestilling av oppdrag.

Med utgangspunkt i din profil (din redegjørelse over dine tjenester) og din kalender (din tilgjengelighet) vil Leii presentere din(e) profil(er) for kunder med bakgrunn i kundenes beskrivelse av ønsket tjeneste, og med hensyn til kundens ønske med tanke på tid, sted og omfang av ønsket tjeneste.

Du kan motta bestilling på to måter. Enten ved direkte bestilling på de tidspunktene du på forhånd har registrert som tilgjengelig i din kalender (Se Kalender), eller ved forespørsel. Når du mottar en forespørsel fra en kunde kan du selv velge om du vil akseptere oppdraget eller ikke. Når du har akseptert oppdraget har du en bindende avtale om leveranse av tjenesten.

Hvis du ikke kan gjennomføre oppdraget plikter du, uten ugrunnet opphold, å ta kontakt med Leii umiddelbart. Leii vil ta kontakt med kunde for å finne ny tilbyder eller avtale et nytt tidspunkt for oppdrag med deg.

Manglende oppmøte

Dersom du ikke møter opp til avtalt sted og/eller til avtalt tid, vil som et klart utgangspunkt kundens plikt til å betale for tjenesten falle bort. Du som tilbyder er fullt ut innforstått med at du kan bli stilt erstatningsrettslig ansvarlig for det tap både kunde og eventuelt Leii måtte lide som en følge av manglende oppmøte (Se Ansvar).

Dersom ikke kunde eller eventuell stedfortreder befinner seg på det avtalte stedet til avtalt tid slik at det blir umulig eller svært vanskelig for deg å levere tjenesten som avtalt, står avtale om full betaling fast.

Dersom du og/eller kunde/stedfortreder blir forsinket til det avtalte stedet for leveranse, slik at kvaliteten på leveransen blir forringet eller avkortet og om kunden fremsetter klage til Leii, plikter begge parter å finne en minnelig løsning, enten partene seg imellom via chatten i Plattformen eller ved å benytte Leiis klageprosedyre (Se Klager og Tilbakemeldinger).

Kommunikasjon

Tilbyder kommuniserer direkte med kunde i chatten (Se Tilgjengelighet). Leii forbeholder seg retten til innsyn i chatten.

Det er ikke tillatt å kommunisere med kunden angående aktuell leveranse på annen måte enn i chatten. Leii har ikke ansvar for informasjon som blir kommunisert mellom tilbyder og kunde, men kan likevel benytte chatten som grunnlag for å løse tvister mellom tilbyder og kunde, og/eller for å dokumentere brudd på avtalen mellom tilbyder og kunde. Misbruk av chatten, så som f.eks. usømmelig eller krenkende adferd, er uakseptabelt og vil føre til øyeblikkelig utestengelse uten forvarsel fra Leii.

Leii vil kunne sende tilbyder e-post og tekstmeldinger med informasjon knyttet til tjenestene, f.eks. bestillingsbekreftelser og meldinger om innkommende henvendelser fra kundene.

Pris og betaling

Når du oppretter brukerkonto og fullfører din profil oppfordrer vi deg til å registrere, beskrive og prise samtlige tjenester du er kvalifisert til å levere til kunder (Se Krav til tilbyder og utføring av tjenesten). Du bør også legge til, gjøre rede for og prise tilleggstjenester for å oppnå mersalg.

Leii benytter betalingstjenestene Klarna og Vipps. Betaling skjer til ditt oppgitte kontonummer minimum en gang pr måned.

For tilbydere som er ikke-juridiske personer uten organisasjonsnummer (privatpersoner) vil betalingen administreres og utbetales av vår samarbeidspartner Manymore.com AS.

Tilbyderservice

Leii har tilbyderservice som vil være tilgjengelig for å besvare spørsmål og andre henvendelser fra tilbyderne og kunder.

For å kunne forbedre oss er vi også alltid opptatt av å få tilbakemelding fra tilbydere, og tilbyder oppfordres til å ta kontakt med oss om forbedringer eller endringsforslag, men da gjennom angitte kommunikasjonskanaler.

Epost: tilbyder@leii.no

Telefon: +47 41 27 66 66

Kontaktinformasjon

Selskapsnavn: Leii AS
Org. Nr: 927 765 403
Adresse (Besøk og post): Hoffsveien 4, 0275 Oslo
Telefon: +47 41 27 66 66
Epost kundeservice: tilbyder@leii.no

Ansvar

Tilbyder har ansvar for alle forhold knyttet til egen virksomhet, herunder fullt ut ansvar for alle forhold knyttet til leveranse av den eller de tjenester som tilbys og leveres.

Tilbyder må selv stå ansvarlig for egne ansatte, eller andre aktører som tilbyder svarer for.

Tilbyder må selv stå ansvarlig for å organisere sin virksomhet i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og regler.

Tilbyder må selv stå ansvarlig for å sikre at tjenesten markedsføres, planlegges og utføres i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og regler.

Tilbyder må selv stå ansvarlig for at tjenesten leveres i samsvar med det som er avtalt med kunden og til den kvalitet som kunden må kunne forvente etter alminnelige faglige og etiske normer.

Forsikring

Tilbyder plikter å tegne egne forsikringer, herunder ansvarsforsikringer. Før tjeneste kan tilbys til kunder via Plattformen plikter tilbyder uoppfordret å dokumentere ovenfor Leii at tilbyder er tilstrekkelig forsikret.

Dersom tilbyder, for gjennomføring av tjenester, er pålagt etter lov, etter øvrige bestemmelser eller innenfor sin bransje er anbefalt, å tegne særlige forsikringer, skal slike forsikringer tegnes før tjeneste kan tilbys til kunder via Plattformen.

Mislighold

Ved vesentlig mislighold av disse vilkårene kan du miste retten til å tilby dine tjenester gjennom Leii. Vesentlig mislighold innebærer i denne sammenheng blant annet gjentagende tilfeller (tre tilfeller eller mer) av manglende oppmøte, forsinkelser, skader eller tyveri.

Tvister

Som bruker av Leii samtykker du til å bidra til å løse eventuelle konflikter gjennom forhandlinger og dialog i minst 30 dager fra klage ble mottatt av Leii før ekstern mekling/domstolsprøving iverksettes.

Dersom det oppstår uenigheter som vi ikke klarer å løse på en minnelig måte skal saken løses ved rettsmekling eller søksmål til Oslo tingrett.

Les også:

Personvernerklæring

Sist oppdatert: 02.04.2024