Brukervilkår for kunder

Brukervilkår for kunder i Leii AS

Ved å registrere deg samtykker du til elektronisk kommunikasjon og godtar Brukervilkår for kunder i Leii AS og vår Personvernerklæring.

Aksept av brukervilkår

Disse vilkårene, og betingelsene, for bruk av Leii AS (Leii) sin digitale løsning gjelder for Leii sin digitale løsning på www.leii.no og mobilapplikasjonen (Plattformen). Plattformen tilhører Leii AS. Ved å bruke Leii sin Plattform godtar du «Brukervilkår for Leii AS sin digitale løsning», som følger av dette dokumentets vilkår og betingelser. Med «bruk» menes her at du som kunde bestiller tjenester gjennom Plattformen.

Endringer

Endringer av brukervilkårene kan av og til forekomme. Leii forbeholder seg retten til å endre, legge til eller fjerne deler av brukervilkårene. Det er ditt ansvar å holde deg oppdatert på endringer. Dersom du benytter Plattformen etter endring av brukervilkår er gjennomført anses din fortsatte bruk å være en aksept av de endringer som er gjennomført. Leii anbefaler deg derfor regelmessig å kontrollere om det har blitt gjort endringer i brukervilkårene.

Dersom du ikke godtar de til enhver tid gjeldende brukervilkår, skal du ikke bruke den digitale løsningen eller benytte deg av Plattformen.

Brukervilkårene suppleres av Leii sin personvernerklæring (Personvernerklæring), og eventuelle særskilte avtaler du har inngått med Leii AS.

Om plattformen

Leii legger til rette for en samlet oversikt over ulike tjenester og tilbydere gjennom Plattformen. Hver enkelt tilbyder er ansvarlig for egen virksomhet og den tjeneste som tilbys. Leii vil bidra med å finne den, eller de tilbyderne, som best dekker dine behov og ønsker. Som kunde kan det ofte være vanskelig å komme i kontakt med tilbydere, og det kan ofte være vanskelig å vite hvilken tilbyder som vil dekke de ulike behov på best mulig måte, til riktig pris. Leii vil bistå deg som kunde med dette. Leii har forhåndsplukket kvalifiserte tilbydere og vil kunne bistå deg på en trygg og effektiv måte i valg av tilbyder eller tilbydere. Dersom du trenger flere tilbydere, har Leii erfaringen og kompetansen som trengs for å sette sammen ulike tilbydere som til sammen vil dekke ditt behov.

Opprette konto

Du registrerer deg enkelt i appen med mobilnummeret ditt. Vi trenger også fullt navn og e-post. Ved å registrere deg som bruker bekrefter du at du er den du utgir deg for å være og at du er over 18 år. Du er ansvarlig for å sikre at informasjonen du oppgir når du registrerer din bruker hos Leii er korrekt. Du samtykker til å holde påloggingsinformasjonen din konfidensiell og sikker, og ikke dele slik informasjon med andre.

Behandling av personopplysninger

Vi behandler dine personopplysninger i samsvar med Leii sin Personvernerklæring.

Elektronisk kommunikasjon

Ved å registrere deg samtykker du til at Leii kan kontakte deg via Nyhetsbrev, epost en-til-en, telefon og andre elektroniske kommunikasjonsmidler. Leii kan kontakte deg i forbindelse med markedsføringstiltak, salgsaktivitet, nyheter og lignende.

Du kan fritt og når som helst begrense elektronisk kommunikasjon i tråd med gjeldende lover og regler.

Leii forbeholder seg likevel retten til å kontakte deg med informasjon som er alminnelig og nødvendig for oppfølgingen av deg som kunde og ditt kundeforhold i Leii.

Bestille tjenester

Når du bestiller i Plattformen kan du selv velge tidspunkt og omfang av tilgjengelige tjenester. Du vil få oppsummert hele bestillingen og samlet pris før avtalen inngås. I forbindelse med bestilling vil du også kunne velge tilleggstjenester dersom du ønsker det. Tilleggstjenester vil ha spesifisert beskrivelse og pris. Når du trykker “Bekreft og betal”, inngår du en avtale om å kjøpe valgte tjenester. Du vil motta en ordrebekreftelse fra oss kort tid etter ordren er bekreftet.

Forventningsavklaring – Sjekkliste

Noen tjenester som tilbys gjennom Plattformen er av en slik art at det kan være forhold du som kunde må ordne selv. Dersom du for eksempel ønsker å leie inn en bartender som skal komme hjem til ditt selskap, må du selv kjøpe inn ønsket drikke og selv stille glass tilgjengelig dersom noe annet ikke er særskilt avtalt mellom deg og tilbyder.

Leii ønsker at du skal være fornøyd med hele leveransen og at du skal få en best mulig opplevelse av tjenester du bestiller via Plattformen. Tilknyttet de ulike tjenester vil Leii etterstrebe og gi deg så fullstendig informasjon som mulig over hvilke forhold du må ordne selv, men vi oppfordrer deg til å avklare dette direkte med tilbyder for å unngå misforståelser.

Betaling

Med mindre annet er skriftlig avtalt med Leii, skal reservasjon av det totale beløpet for bestilling av tjenesten skje på bestillingstidspunktet. Vi benytter betalingstjenestene Klarna til å gjennomføre betalingen (Vilkår og betingelser). Du kan betale med Visa og Mastercard. Leii reserverer det totale beløpet tilknyttet din bestilling på bestillingstidspunktet. Reservert beløp blir trukket etter leveringstidspunktet. Dersom det er 28 dager mellom bestillingstidspunktet og leveringstidspunktet vil beløpet trekkes senest 28 dager etter bestillingstidspunktet.

Ved gjentakende bestilling vil Leii reservere det totale beløpet tilknyttet din neste bestilling 2 dager før leveringstidspunktet. Reservert beløp blir trukket etter leveringstidspunktet.

Alle tjenester som bestilles via Plattformen skal betales til Leii. Tilbyder har ikke krav på ytterligere vederlag fra deg som kunde i forbindelse med leveranse av tjenesten utover det som er avtalt og betalt gjennom Leii. Dersom tilbyder krever deg for ytterligere betaling i forbindelse med tjenesten som er avtalt gjennom Leii plikter du å underrette Leii om dette umiddelbart.

Det er ikke tillatt å betale direkte til tilbyder, eller bestille tjeneste direkte av tilbyder. Dersom du ønsker å kjøpe ytterligere tjenester fra tilbydere som du har fått tilgang til gjennom Plattformen, skal alle kjøp skje via Plattformen.

Leii forbeholder seg retten til å kontrollere kjøp ved mistanke om mislighold av de vilkår og bestemmelser som følger av brukervilkår (dette dokument).

Leii kan benytte kampanje-, verdi-, og rabattkoder samt gavekort. Kun en rabattkode kan benyttes om gangen.

Leveranse og oppmøte

Etter en forespørsel om bestilling er sendt eller en bestilling er bekreftet vil du få kontakt med tilbyderen din i Plattformen. Dette skjer gjennom bestillingens egen chat. I chatten kan du både skrive og ringe til tilbyderen.

Formålet med chatten er at du og tilbyder avklarer eventuelle forventninger tilknyttet tjenesten. Alle spørsmål og avklaringer knyttet til leveransen skal foregå i chatten i den digitale løsningen. Du plikter å gjøre deg kjent med sjekklisten i god tid før leveringstidspunktet. Tilsvarende plikter du å forberede de forhold som kommer frem av sjekklisten i god tid før leveringstidspunktet (Se Forventningsavklaring – sjekkliste).

Ved en eventuell klage på leveransen vil Leii hensynta hvorvidt du som kunde overholdt sjekklisten og om mangler på denne fikk betydning for kvaliteten på leveransen.

Du som kunde plikter å ta imot tilbyderen på det avtalte leveringsstedet til det avtalte tidspunktet og ellers bistå tilbyder på en slik måte at leveransen kan leveres i samsvar med avtalen.

Dersom ikke tilbyder møter opp på det avtalte leveringsstedet og til det avtalte leveringstidspunktet, ber vi deg rette en klage til Kundeservice så snart som mulig (Se Klager og Tilbakemeldinger).

Ansvarsfraskrivelse

Plattformen er ment å legge til rette for to parter. En tilbyder og en kunde. Dersom en avtale om leveranse mellom tilbyder og kunde ikke blir overholdt av tilbyder eller en avtale om gjentakende kjøp avsluttes, er Leii fri for ansvar og plikter ikke å levere tilsvarende tjeneste og vilkår til kunde.

Tap eller skade

Uhell eller ulykker kan skje. For å sikre en problemfri opplevelse, krever vi at alle våre tilbydere har gyldig forsikring. Dette er for å beskytte både deg som kunde og tilbyderen i tilfelle uforutsette hendelser som tap eller skade på eiendom, utstyr eller annet. Vi oppfordrer våre tilbydere til å være proaktive og sørge for at deres forsikring dekker de tjenestene de tilbyr gjennom plattformen vår.

Dersom et uhell skulle oppstå som følge av leveranse av tjeneste som er bestilt gjennom Plattformen, og som medfører skade på eiendom, utstyr eller ellers, plikter du å ta kontakt med Kundeservice og redegjøre om forholdet snarest og uten ugrunnet opphold. Du plikter også å dokumentere og belyse eventuell slik skade i form av bilder, video og beskrivelse. Ikke forsøk på, eller igangsett, reparasjon av skade før denne er grundig dokumentert og videre saksbehandling er avtalt med Leii AS.

Dersom en ulykke skulle skje som følge av eller i tilknytning til leveranse av tjeneste som er bestilt gjennom Plattformen, og som medfører skade på mennesker eller fare for liv og helse, plikter du å søke hjelp fra og bistå relevante nødetater først, og deretter informere Kundeservice om hendelsen innen rimelig tid.

Angrerett

Som forbruker kan du som hovedregel når som helst ombestemme deg uansett grunn og få reversert hele det reserverte beløpet, eller få frafalt alle betalingsforpliktelser, innen 14 kalenderdager fra den dagen tjenesten ble bestilt (Angrerettloven).

Unntak fra angreretten

Når du bestiller tjenester med leveringstidspunkt innen 14 dager fra bestilling, gir du ved å trykke “Bekreft og betal” ditt uttrykkelige forhåndssamtykke til at leveringen av tjenesten kan starte før angrefristens utløp, og erkjenner med dette at angreretten vil gå tapt. Avtalen anses som oppfylt når avtalt tjeneste er levert på avtalt sted til avtalt tid.

Du kan likevel ha rett til å avbestille (Se Avbestilling).

Hvordan benytte angreretten

Dersom du ønsker å benytte deg av angreretten plikter du å sende en epost til kundeservice@leii.no hvor dette fremgår klart og tydelig.

Når du har sendt meldingen om at du ønsker å benytte angreretten faller partenes plikter til å oppfylle avtalen bort.

Dersom tjenesten er påbegynt på det tidspunktet du benytter deg av angreretten vil du være forpliktet til å betale for den del av tjenesten du har mottatt frem til melding om bruk av angrerett er gitt. Leii forbeholder seg retten til å avgjøre i hvilken grad en tjeneste er levert eller ikke i henhold til bestillingen. Du som kunde kan rette klage på vedtaket (Se Klager og Tilbakemeldinger).

Ressurser og planlegging

Enkelte tjenester er mer hverdagslige og krever mindre ressurser og planlegging for tilbyder. Andre tjenester krever mer ressurser og planlegging. Vi ønsker at du skal bli fornøyd med den totale tjeneste og vil jobbe kontinuerlig for å bli bedre slik at din kundeopplevelse skal bli så god og hensiktsmessig som mulig. For at du som kunde skal få en så god tjeneste som mulig velger Leii ut tilbydere av god kvalitet med riktig erfaring og kompetanse.

Organisering av tilbydere

Gode leveranser forutsetter at tilbyderes arbeidshverdag er godt organisert og forutsigbar. Leii er derfor opptatt av å legge til rette for at tilbydere får tilstrekkelig informasjon fra deg som kunde og at de gis nødvendig tid og anledning til å klargjøre tjenesten etter ditt behov.

Avbestilling

Ved avbestilling av tjenestene listet opp under dette avsnittet gjelder følgende vilkår: Ved avbestilling mindre enn 48 timer før avtalt leveringstidspunkt vil du bli belastet et avbestillingsgebyr tilsvarende 100% av bestillingsbeløpet.

 • Behandling
 • Personlig Trener
 • Frisør/Stylist
 • Rengjøring
 • Dyrepass
 • Privatlærer
 • Fotograf

Ved avbestilling av tjenestene listet opp under dette avsnittet gjelder følgende vilkår: Ved avbestilling i tidsrommet mellom 30 dager til 7 dager før avtalt leveringstidspunkt vil du bli belastet et avbestillingsgebyr tilsvarende 30% av bestillingsbeløpet. Ved avbestilling mindre enn 7 dager før avtalt tidspunkt for start av leveranse vil du bli belastet et avbestillingsgebyr tilsvarende 100% av bestillingsbeløpet.

 • Artist
 • DJ
 • Kokk
 • Bartender

Klager og tilbakemeldinger

Dersom leveransen ikke er tilfredsstillende eller om du har tilbakemeldinger til Leii, ber vi deg kontakte Leii umiddelbart på kundeservice@leii.no eller telefonnummer +47 41 27 66 66 (tlf: 09:00 – 15:00). Når Leii har mottatt klagen din, vil Leii så snart som mulig undersøke saken og forsøke å finne en løsning i samsvar med gjeldende forbrukerlovgivning. Leii AS forbeholder seg retten til å bestemme hva som anses som en hensiktsmessig løsning i hver situasjon.

Du har også mulighet til å klage til Forbrukerrådet. Se www.forbrukerradet.no

Tilbyderes adgang til å kansellere bestillinger

Tilbydere er avhengig av en forutsigbar og oversiktlig kalender for å kunne utøve sitt virke på best mulig måte. Tilbyder har rett til å kansellere hele din bestilling i særlige tilfeller, og få ettergitt alle sine forpliktelser i avtalen. «Særlige tilfeller» er ikke begrenset til, men kan eksempelvis gjelde, følgende tilfeller:

 • Dersom tidspunktet, lokasjonen eller andre forhold knyttet til leveransen gjør det umulig eller svært vanskelig, og/eller uforholdsmessig kostbart å gjennomføre tjenesten. Vilkårene er ikke kumulative.
 • Dersom tilbyder etter en konkret og samlet vurdering anser leveransen for å være straffbar, uetisk, utilbørlig, ubehagelig og/eller risikofylt for tilbyder og/eller andre involverte.
 • Dersom tilbyders tilgjengelighet for bestilling gjennom Plattformen til Leii beror på en misforståelse eller teknisk feil.

Tilbyder plikter å gjennomføre kanselleringen så snart som mulig og innen rimelig tid etter din bestilling. Tilbyder plikter herunder å informere deg om kanselleringen på en god og tydelig måte. Tilbyder plikter ikke å oppgi begrunnelse for kanselleringen. Det reserverte beløpet vil bli tilbakeført til deg, og du vil bli løst fra dine forpliktelser som part i avtalen.

Tvister

Som bruker av Leii samtykker du til å bidra til å løse eventuelle konflikter gjennom forhandlinger og dialog i minst 30 dager fra klage ble mottatt av Leii før ekstern mekling/domstolsprøving iverksettes.Enhver tvistesak der Leii skal involveres skal behandles av Oslo Tingrett.

Slette Konto

Du kan når som helst og uten grunn slette din brukerkonto hos oss. Dersom du ønsker å slette din konto kan du enten gjøre dette i Plattformen eller sende en epost til kundeservice@leii.no.

Leii forbeholder seg likevel retten til å beholde relevant og nødvendig informasjon om kundeforholdet i tråd med Personvernerklæring.

Leii har rett til fritt å avslutte eller suspendere brukerkontoen din umiddelbart, uten forvarsel eller ansvar, uansett grunn. Dette gjelder også ved brudd på vilkår og ved gjentatte klager fra tilbyder(e) samt ved politianmeldelser, misbruk av tjenesten eller andre former for uakseptabel adferd. Leii forbeholder seg retten til fritt å vurdere hva som er uakseptabel adferd.

Endring av priser

Leii forbeholder seg, til enhver tid, retten til, uten forvarsel, å endre priser og gebyret på leii.no og i mobilapplikasjon. Du oppfordres derfor til å holde deg oppdatert om de endringer som måtte skje.

Overføring til tredjepart

Leii kan overføre sine rettigheter og forpliktelser i henhold til Brukervilkårene til en tredjepart, forutsatt at overtakende tredjepart kan forventes å oppfylle sine forpliktelser i henhold til Brukervilkårene på en, fra kundens perspektiv, tilfredsstillende måte.

Kontaktinformasjon

Selskapnavn: Leii AS

Org. nr. 927 765 403

Adresse (Besøk og post): Hoffsveien 4, 0275 Oslo

Telefon: +47 41 27 66 66

Epost kundeservice: kundeservice@leii.no